close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WIZY

 • UWAGA
   

  Od dnia 27.08.2012r . wnioski wizowe na terenie Republiki Czeskiej rozpatrywane będą wyłącznie przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze.

   

   

  Adres:

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze

  ul. Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
  tel: (+420) 220 400 120
  fax: (+420) 224 227 320
  e-mail: praga.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

   

  Złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen, jak i krajową. Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem:

   

  www.e-konsulat.gov.pl

   

  Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

   

  Informacje ogólne:

   

  • Wizy tranzytowe przez Polskę
  • Sprawy wizowe
  • Informacjie dla ruchu wizowego

   

  Długoterminowe wizy narodowe pozwalają ich posiadaczom na jednorazowy, nieprzekraczający 5 dni bezwizowy tranzyt przez terytorium innych krajów strefy Schengen w celu dotarcia do państwa, które wydało wizę D, o ile spełniają pozostałe warunki wjazdu do strefy Schengen i nie figurują w narodowym wykazie danych do celów odmowy wjazdu państwa Schengen, przez którego terytorium chcą przejechać.

   

  Każdy następny tranzyt przez terytoria innych państw Schengen, niezależnie od celu, wymaga uprzedniego uzyskania wizy tranzytowej Schengen.

   

  Oznacza to, że posiadacze polskich ważnych wiz D (wydanych zarówno przed 21 grudnia 2007 roku jak i po tej dacie) mogą jednorazowo, przez okres nieprzekraczający 5 dni, przejechać tranzytem przez terytorium innych państw Schengen w celu odmowy wjazdu państwa Schengen, przez którego terytorium chcą przejechać.

  W celu odbycia podróży powrotnej, a także każdej następnej podróży tranzytem przez terytoria państw Schengen posiadacz polskiej wizy D musi uprzednio uzyskać wizę tranzytową Schengen, wydaną przez państwo przez terytorium którego tranzyt ma miejsce.

   

  Podstawowe zmiany wprowadzone przez Kodeks Wizowy w dotychczas obowiązujących procedurach wizowych

   

  Rodzaje wiz jednolitych

   

  Kodeks definiuje w art. 2 pojęcia wiz wydawanych przez państwa członkowskie :

       -  wiza - zezwolenie na tranzyt lub planowany pobyt nieprzekraczający  trzech miesięcy  w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu,

         - „wiza jednolita" - wiza ważna na całym terytorium państw członkowskich,

         - „wiza o ograniczonej ważności terytorialnej" - wiza ważna na terytorium jednego lub kilku, lecz nie wszystkich państw członkowskich,

         - „tranzytowa wiza lotniskowa" - wiza  uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych państw członkowskich.

   

  Jedną z najistotniejszych zmian jest całkowita rezygnacja z wydawania tranzytowych wiz B oraz wiz D+C.

  Tranzyt będzie obecnie jedynie jednym z celów podróży w odniesieniu do wiz jednolitych C.

   

  Formularz Wniosku Wizowego

   

  Dotychczasowy wzór formularza wniosku wizowego określonego w zał. 16 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych zostaje zastąpiony nowym wzorem, który został określony w zał. 1 do Kodeksu.

   

  wniosek wizowy PL

  wniosek wizowy EN

   

  Pojęcie wiz indywidualnych

   

  Istotną nowością są uregulowania wyraźnie określające, iż wizy są wydawane indywidualnie.

  Nastąpiła konieczność złożenia odrębnego formularze przez osoby wpisane do dokumentu podróży w przypadku, kiedy będą podróżować razem z posiadaczem dokumentu.

  Osoby te wnoszą również odrębne opłaty wizowe.

   

  Dla osób tych będą również drukowane indywidualne naklejki wizowe w odniesieniu do wizy jednolitej.

  Każda osoba ubiegająca się o wizę składa wypełniony i podpisany wniosek Osoby wpisane do dokumentu podróży osoby ubiegającej się o wizę składają oddzielne formularze wniosku. Nieletni składają wniosek na formularzu podpisanym przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego.

   

  Wizy indywidualne wydawane osobom wpisanym do dokumentu podróży osoby ubiegającej się o wizę umieszcza się w tym samym dokumencie podróży.

   

  Dokument podróży

   

  • jest ważny jeszcze, co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;
  • zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  • został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

   

  „Dopuszczalność" wniosku wizowego

   

  • wniosek powinien być złożony nie wcześniej niż trzy miesiące przez planowana podróżą
  • wniosek zawiera elementy: formularz, dokument podróży, fotografia ( w zależności od celu podróży wymagane są dodatkowe dokumenty potwierdzające jego prawdziwość)
  • pobrano opłatę wizową.

   

  Uwaga: W przypadku np. nie dostarczenia przez aplikującego dokumentu podróży ważnego trzy miesiące dłużej niż ostatni planowany wyjazd z terytorium Schengen, wniosek nie może zostać przyjęty (nie jest to podstawa do odmowy wydania wizy, ale do odmowy rozpatrzenia wniosku wizowego).

   

  Od decyzji o odmowie rozpatrywania wniosku wizowego nie przysługuje odwołanie.

  Tagi: wizy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: