close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 •  

   

   

  Konsulat Generaly RP w Ostrawie informuje, iż w dniu 15 sierpnia br weszła w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/161/1), w której wprowadzona została do polskiego porządku prawnego nowa, nieznana dotychczas polskiemu prawu, instytucja przywrócenia obywatelstwa polskiego ( Rozdiał 5, art. 38 do 45 wyżej wymienionej ustawy).

   

   

   

   

  W celu uzyskania polskiego obywatelstwa obywatel czeski musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem o nadanie obywatelstwa RP - formularze wniosków wraz z informacją dotyczącą warunków otrzymania polskiego obywatelstwa, procedury i dokumentów do tego potrzebnych można otrzymać w KG RP w Ostrawie i w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Pradze.

   

  Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego może nastąpić  po złożeniu  pisemnego wniosku w urzędzie konsularnym lub osobiście w Urzędzie Wojewódzkim odpowiednim z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania w kraju. Do wniosku o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego należy dołączyć następujace dokumenty:

   

  • polski akt urodzenia,
  • polski akt małżeństwa (składają osoby pozostające w związku małżeńskim),
  • urzędowo poświadczona kopia aktualnie używanego dokumentu tożsamości,
  • potwierdzenie zameldowania (ostatniego miejsca pobytu w Polsce),

   

  Przyjmowane są oryginały dokumentów lub fotokopie potwierdzone urzędowo. Do dokumentów wydanych w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

  Po uzyskaniu poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego wnioskodawca może wystąpić do urzędu konsularnego z podaniem o wydanie paszportu polskiego (odrębny wniosek).

  Natomiast w przypadku nieotrzymania poświadczenia obywatelstwa polskiego wnioskodawca, jeżeli jest tym zainteresowany może ewentualnie wystąpić za pośrednictwem urzędu konsularnego o nadanie obywatelstwa polskiego (odrębny wniosek).

  Za czynności konsularne związane z poświadczeniem posiadania obywatelstwa polskiego pobierana jest opłata z góry: 2195,- Kcz.

  Formularze wniosków w sprawie poświadczenia obywatelstwa polskiego można pobrać z Internetu, a także otrzymać w urzędzie konsularnym lub drogą pocztową.

  Uwaga - przyjmowane są tylko kompletne wnioski.

   

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim z dnia 15.02.1962 roku Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi na jego wniosek obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje on na terenie Polski nie krócej niż 5 lat. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Prezydent RP może odstąpić od tego warunku. Z możliwości tej mogą szczególnie skorzystać osoby, które zamieszkują na stałe za granicą i utraciły obywatelstwo polskie w związku z otrzymaniem decyzji właściwego organu polskiego, zezwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego na obce.
  Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego reguluje Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r., opublikowane w Dz. U. Nr 18 poz. 231 z dnia 20.03.2000 roku. Przepisy rozporządzenia obowiązują od 4 kwietnia 2000 r.
  Należy podkreślić, że przepisy polskie z zakresu obywatelstwa nie zabraniają posiadania obywatelstwa obcego, natomiast zgodnie z art. 2 Ustawy o obywatelstwie "obywatel polski w myśl prawa nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa". Oznacza to, iż osoby posiadające oprócz polskiego również inne obywatelstwo, w świetle prawa polskiego uważane są wyłącznie za obywateli polskich.
  Osoby zamieszkałe za granicą składają wnioski do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem właściwego urzędu konsularnego.
  Nadanie obywatelstwa polskiego może być uzależnione od złożenia dowodu utraty obywatelstwa obcego. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na dzieci, jeżeli pozostają one wyłącznie pod jego władzą rodzicielską, albo gdy drugie z rodziców posiada obywatelstwo polskie. Jeżeli posiada obywatelstwo obce to musi wyrazić pisemną zgodę, przed konsulem, na nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko.
  Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.
  Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty wymienione poniżeji. Dokumenty w języku czeskim należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
  Za czynności urzędowe związane z przyjęciem wniosku w sprawie nadania obywatelstwa polskiego opłaty pobierane są przy składaniu dokumentów. Przy odbiorze zaświadczenia o nadaniu obywatelstwa polskiego pobierana jest opłata, zgodnie z Taryfą Opłat Konsularnych poz. 10 i 12. Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14.08.2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. Nr 156, poz.1530 i późniejsze zmiany).
  Występując o nadanie obywatelstwa polskiego należy złożyć następujące dokumenty:
   

  • Wypełniony czytelnie wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z uzasadnieniem oraz z dołączonym jednym zdjęciem.
  • Dokument tożsamości potwierdzający fakt posiadania obywatelstwa obcego (paszport).
  • Odpis skrócony aktu urodzenia - oryginał. Jeżeli akt urodzenia został wystawiony za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa - oryginał. Jeżeli akt zawarcia małżeństwa został wystawiony za granicą należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Szczegółowy życiorys własnoręcznie napisany.
  • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o ubieganiu się lub nie ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości.
  • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości przepisów prawa czeskiego w zakresie nabywania obywatelstwa obcego.
  • Dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
  • Jeżeli osoba występując o nadanie obywatelstwa polskiego posiada dzieci i nie są one objęte wnioskiem o nadanie obywatelstwa, należy przedstawić dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo dzieci i drugiego rodzica (paszport).

  Jeżeli wniosek obejmuje dzieci, należy dodatkowo przedłożyć:

  • Akt urodzenia dziecka. Jeżeli akt urodzenia został wystawiony za granicą, należy załączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Oświadczenie drugiego z rodziców (posiadającego obywatelstwo obce) o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego dziecku złożone przed konsulem.
  • Dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo dziecka oraz drugiego rodzica - ważny paszport.
  • Oświadczenie dziecka w wieku 16 -18 lat, że wyraża zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego.
  • UWAGA! Przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów.

   

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  • Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15.02.1962 r. o obywatelstwie polskim, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydenta RP. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego reguluje Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2000 r. opublikowane w Dz. U. Nr 18 poz. 231 z dnia 20.03.2000 roku. Przepisy rozporządzenia obowiązują od 4 kwietnia 2000 roku.
   Występując o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego należy złożyć stosowny wniosek i wymagane dokumenty. Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych. Należy podkreślić, że zgodnie z wymienioną ustawą dziecko rodziców, z których przynajmniej jedno jest obywatelem polskim, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie, niezależnie od miejsca urodzenia.
   W związku z powyższym, jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa jednego z rodziców obejmuje małoletnie dzieci wymagane jest oświadczenie drugiego rodzica - obywatela polskiego, o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa dziecka. Oświadczenie winno być złożone przed (konsulem lub wojewodą). W przypadku, gdy porozumienie się rodziców w tej kwestii napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, konieczne jest orzeczenie sądu polskiego. Dzieci w wieku 16-18 lat (posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych), muszą dodatkowo wyrazić pisemną zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa.
   Utrata obywatelstwa polskiego następuje z dniem podpisania przez Prezydenta RP zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
   Wniosek w sprawie udzielenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego powinien być wypełniony wyczerpująco i czytelnie. Do wniosku należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty wymienione na odwrocie niniejszej informacji. Treść dokumentów musi odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia wniosku. Do dokumentów wydanych w języku obcym należy załączyć tłumaczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.
   Postanowienia sądów zagranicznych w sprawach rozwodowych, władzy rodzicielskiej i adopcji muszą być uznane przez właściwy sąd polski.
   Okres rozpatrywania wniosków w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego wynosi ponad 12 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów.
   Za czynności urzędowe związane z przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, opłaty konsularne pobierane są z góry przy składaniu dokumentów. Przy wydaniu decyzji Prezydenta RP pobierana jest opłata. Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14.08.2003 w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. Nr 156, poz. 1530)
   Występując o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego należy złożyć następujące dokumenty:
   • Wypełniony czytelnie wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz ze zdjęciem oraz podaniem motywów wystąpienia.
   • Dokument tożsamości potwierdzający fakt posiadania obywatelstwa polskiego (paszport polski).
   • Odpis skrócony aktu urodzenia - oryginał wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce.
   • Odpis skrócony aktu małżeństwa - oryginał wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim). W przypadku ustania lub unieważnienia małżeństwa - również dokument potwierdzający ten fakt - postanowienie polskiego sądu o rozwodzie lub uznanie przez sąd polski postanowienia sądu zagranicznego. Przyjmowane są wyłącznie polskie akty stanu cywilnego. Akt urodzenia lub małżeństwa wystawiony za granicą powinien być zarejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce w miejscu ostatniego zamieszkania
   • Szczegółowy życiorys w formie opisowej własnoręcznie podpisany.
   • Dokument stwierdzający nabycie obywatelstwa czeskiegolub przyrzeczenie jego nadania wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
   • Składając wniosek należy złożyć oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że zrzekam się obywatelstwa polskiego oraz że nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie sądowe".

  Jeżeli wniosek obejmuje dziecko / dzieci, należy przedłożyć:

  • Odpis skrócony aktu urodzenia - oryginał wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce. Wymagane jest umiejscowienie zagranicznego aktu zupełnego urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, wg ostatniego miejsca zamieszkania ojca lub matki.
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez dziecko obywatelstwa polskiego (np. paszport polski) oraz przyrzeczenie nadania obywatelstwa obcego lub dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa obcego.
  • Oświadczenie drugiego z rodziców (obywatela polskiego) o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa dziecka. Jeżeli drugie z rodziców posiada obywatelstwo obce, należy przedłożyć kopię jego paszportu. Dziecko może nie być objęte wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego tylko w przypadku, jeżeli drugie z rodziców przedstawi dokument, z którego wynika, iż nadal posiada obywatelstwo polskie (np. ważny polski paszport).
  • Dla dziecka w wieku 16-18 lat wymagane jest dodatkowo jego oświadczenie, że wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.


  Wnioski można otrzymać bezpośrednio w urzędzie konsularnym lub pocztą.
  UWAGA! Przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów.

   

   

  INFORMACJA

   

  na temat instytucji

   

  PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

   

              Dotyczy osób, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 01.01.1999 r.

   

  • Cudzoziemcy, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie, mają prawo do jego przywrócenia po spełnieniu warunków przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 o obywatelstwie polskim (DZ. U. z 2012r., poz. 161)
  • Osoba zamieszkująca poza terytorium RP składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego do ministra właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

   

  • Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zawiera:

   

  1. dane cudzoziemca
  2. adres zamieszkania
  3. oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty
  4. adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP
  5. życiorys

   

  Do formularza wniosku dołącza się:

   

  1. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo
  2. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli takie nastąpiły
  3. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego
  4. fotografię osoby objętej wnioskiem
  5. wskazanie pełnomocnika do doręczeń w Polsce (osobę uprawnioną do odbioru korespondencji)

   

  • Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

   

  1. w okresie: 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach

        Państw  Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw

  1. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub        uczestniczył w łamaniu praw człowieka  

   

         Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi również wówczas, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

  • Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

   

  • Przepisy ustawy w zakresie instytucji przywracania obywatelstwa polskiego wchodzą w życie z dniem 15.05.2012 r.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: