close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INNE ZAGADNIENIA

 • 24 kwietnia 2014

  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

   

   

  TU MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBORY

   

  Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli oddać swój głos w jednej ze 176 obwodowych komisji wyborczych, utworzonych w tym celu w 88 krajach na wszystkich kontynentach.

   

  W większości obwodów głosowania utworzonych za granicą, wybory odbędą się 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 do 21:00 czasu miejscowego. W obwodach, w których głosowanie zakończyłoby się w dniu następnym po dniu głosowanie w kraju, głosowanie odbędzie się dzień wcześniej, tj. 24 maja br. dotyczy to np. Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów Ameryki Południowej.

   

  Tak jak w Polsce, w obwodach głosowania za granicą mogą głosować obywatele polscy posiadający czynne prawo wyborcze (prawo wybierania), oraz posiadający czynne prawo wyborcze obywatele państw Unii Europejskiej, którzy zamieszkują na stałe na terytorium RP. Obywatele polscy głosujący za granicą muszą posiadać ważny w dniu głosowania polski paszport lub dowód osobisty w tych krajach, do których Polacy mogą wjechać na podstawie dowodu osobistego.

   

  Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). Głosować można w dwojaki sposób: osobiście, lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie wyborczym właściwym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania. Na jej podstawie właściwi terytorialnie konsulowie sporządzają spisy wyborców dla obwodów głosowania.

   

  Zgłoszenia do spisu najwygodniej dokonać elektronicznie, poprzez aplikację e-wybory – REJESTRACJA – wybierając w menu właściwy obwód głosowania. Rejestracji można dokonać również ustnie, pisemnie, telefonicznie, kontaktując się z odpowiednim urzędem konsularnym, właściwym do miejsca pobytu w dniu głosowania.

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców upływa 22 maja dla osób chcących głosować osobiście i 12 maja, dla osób chcących oddać głos korespondencyjnie. Do tych wyborców, konsul wyśle pakiety wyborcze najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.

   

  Wyborcy, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie można uzyskać przed wyjazdem we właściwym Urzędzie Gminy lub – w przypadku osób zamieszkałych za granicą – od właściwego terytorialnie konsula. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy, który można złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem głosowania, tj., do dnia 23 maja br.

   

   

   

  Informacja w sprawie głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

   

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego dla obywateli polskich przebywających za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7.00-21.00.  

   

  W Ostrawie został utworzony jeden obwód głosowania, nr 33, dla obywateli polskich przebywających w  mieście  oraz województwach Republiki Czeskiej: morawskośląskim, południowomorawskim, olomouckim i zlińskim. Wyborca może głosować osobiście w lokalu Komisji Obwodowej lub korespondencyjnie.

   

  Komisja Obwodowa  mieścić się będzie w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie, przy ul. Blahoslavovej 4.

   

  Obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywający w dniu wyborów za granicą, będzie mógł wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiada ważny polski paszport, a  w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim jeżeli posiada ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz zostanie wpisany na podstawie osobistego zgłoszenia do spisu wyborców, sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

   

  Nie ma prawa wybierania osoba:

  1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

  2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

  3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

   

  Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie (Blahoslavova 4,701 00 Ostrava), telefonicznie (+ 420 596 118 074), telegraficznie, telefaxem (+420 596 118 073), w formie elektronicznej (ostrawa.kg.sekretariat@msza.gov.pl). W niedługim czasie zostanie uruchomiony   elektroniczny system rejestracji do spisu wyborców (ewybory.msz.gov.pl, e-wybory.msz.gov.pl).

  Wskazane jest wykorzystanie do przesłania zgłoszenia formularza, który jest dostępny w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie, a także do pobrania poniżej.

   

  Zgłoszenie wyborcy obywatela polskiego o wpisanie do spisu wyborców - do pobrania

   

   

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

   

  •           nazwisko i imię (imiona);

  •           imię ojca;

  •           datę urodzenia;

  •           oznaczenie miejsca zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą;

  •           numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania;

  •           numer ewidencyjny PESEL, jeśli wyborca go posiada;

  •           a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce.

   

   

  W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, zgłoszenie powinno zawierać numer ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce i datę jego wydania.

  Zgłoszenia można dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania przy wyborze opcji głosowania osobistego tj. do dnia 22 maja 2014 r.

   

  Każdy wyborca może wnieść reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia wpisu w spisie wyborców do konsula sporządzającego spis. Reklamację rozpatruje niezwłocznie tenże konsul (art. 37 § 1 i 3 k.w.).

   

  Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (art. 35 § 3 k.w.).

   

  Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłoszony do konsula pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, na podstawie spisu wyborców.  Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Na podstawie zaświadczenia wyborca może głosować w dowolnie wybranym obwodzie w kraju lub za granicą.

   

  Głosowanie korespondencyjne:

   

  Najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego (art. 63 k.w.). Zgodnie z art. 9 § 2 k.w. termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r., poniedziałek), przekazując dane osobowe takie, jak przy zgłoszeniu do spisu wyborców oraz wskazując adres na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

  Warunki przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego zostały ustalone Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą (Monitor Polski, poz. 194, z dnia 10 marca 2014 r. lub strona internetowa PKW)

  Zgodnie z Kodeksem wyborca może doręczyć komisji osobiście (art. 66 b k.w.) swój głos (zwrotny pakiet wyborczy) w dniu głosowania do czasu zakończenia głosowania.

  Zwrotny pakiet wyborczy wyborca powinien wysłać w terminie umożliwiającym dotarcie przesyłki do konsula w godzinach urzędowania w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyborów.   

   

   

  OBWIESZCZENIE

  Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I
  z dnia 29 kwietnia 2014 r.

  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów

  do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4

   

   

   

  Dot.:   Nowej elektronicznej usługi dla klientów ZUS

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej, możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na stronie internetowej http://www.e-inspektorat.zus.pl/ , w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.

  Usługa umożliwia osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).

  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.

  Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe skierowanie zapytania przez osobę zainteresowaną do właściwej jednostki ZUS.

  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranej jednostki ZUS, która zajmuje się rozpatrywaniem  złożonego wcześniej wniosku w celu uzyskania informacji na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej            

   Konsulat Generalny RP w Ostrawie informuje, że dnia 6 sierpnia 2008 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2008 nr 143 poz.894).

  „Ustawę stosuje się do podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 r. podlegał obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ustawy o podatku dochodowym i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art.27 ust.9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym".

  Ustawa ta umożliwia umorzenie zaległości podatkowych dla Polaków pracujących za granicą, uiszczających tam podatek.

  Konsulat Generalny RP w Ostrawie informuje, że dnia 6 października 2008 r. mija termin składania wniosków dotyczących dochodów za rok 2002.

  Szczegółowe informacje dotyczące tej ustawy oraz kogo dotyczy i w jaki sposób można dokonywać składania wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej:

  http://www.mf.gov.pl/ulganapowrot

  Informacji udziela także Krajowa Informacja Podatkowa pod numerami telefonu:

  0801 055 055 (dostępny tylko z Polski) oraz

  0048 22 330 03 30 (wybrać tonowo 7)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: