close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • Obywatel polski mieszkający w Polsce ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

   

  Obywatel polski mieszkający za granicą nie ma obowiązku, ale ma prawo posiadania dowodu osobistego. Nie jest to uzależnione od zameldowania w Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnej gminie na terenie RP.

   

  Osoby przebywające poza granicami kraju, które tym samym nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie organu gminy, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

   

   

  Konsul nie posiada kompetencji do przyjmowania i pośredniczenia w realizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego.

   

   

  Utrata lub zniszczenie dowodu osobistego

   

  Zgodnie z art. 47 ustawy, posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej osobiście albo  w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu (art. 48 ustawy), którego wzór został określony rozporządzeniem.

   

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

   

  Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: